Wo geit das hi,
wo me vergisst?

Hermann Hesses
Großvater


Ds Glück isch
fasch gäng gratis


Unverrückt

Der Zier-Eremit

No einisch aafa

Änet em Zuun

Ryter unger em Ys

Gluscht u Gnusch
u Gwunger


Ds fromme Ross